Vendim: “Per planin vjetor te pranimeve ne sherbim civil, per vitin 2016”