NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL-Drejtor i drejtorisë së menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave