Përgjegjes i sektorit të menaxhimit të menaxhimit dhe mbrojtjes