Shpallje-pergjegjes-i-sektorit-te-Pyjeve-dhe-Kullotave-1