SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL-2(dy) Specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm