SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL-Specialist gjeoded, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës