NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL-Specialist i procedurave administrative, në sektorin e prokurimeve dhe procedurave administra