SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL LËVIZJE PARALELE,NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUES-Drejtor i drejtorisë juridike