Shërbime administrative në fushën e shërbimeve sociale

-Vërtetim paaftësie, kujdestarie, shtesë invaliditeti, për mbrojtje me vendim gjykate, për trajtim me ndihmë ekonomike, etj.

-Kërkesë për përfitim të ndihmës ekonomike.

-Regjistrim për përfitim pagese për paraplegjikë, tetraplegjikë pagesëverbërie dhe pagesë kujdestarie për këto tre kategori.

-Regjistrim për përfitim të ndihmës ekonomike për mbrojtje me vendim gjykate.

-Kërkesë për ndihmë ekonomike për shërbim kujdestarie për të rritur.

-Kërkesë për pranimin e personave me aftësi të ndryshme në institucionet rezidenciale.

-Kërkesë për pranimin e personave të moshuar në institucionet rezidenciale.

-Kërkesë për përfitim të kompesimin e energjisë elektrike të paraplegjikë, tetraplegjikë të verbër etj.