PROCESI VENDIMMARRES I KESHILLIT

  • Plani vjetor i vendimmarrjes
  • Kalendari i mbledhjeve të këshillit dhe komisioneve të KB
  • Procesverbalet e Këshillit
  • Paketa e  mbledhjes së Këshillit
  • Paketa e mbledhjes së komisioneve
  • Kalendari vjetor i takimeve dhe konsultimeve publike
  • KB në lidhje me institucionet e tjera
  • Kalendari i dëgjesave publike në mbledhjet e KB
  • Buxheti për qytetarin
  • Buxheti interaktiv